Binance Demo hasaby

Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Kripto satyn almak we kriptoňyzy iň ygtybarly ýerde saklamak, aşakdaky sapakdaky ýaly birnäçe aňsat ädim bilen Binance hasaby hasaba almak arkaly aňsat. Täze söwda hasaplaryny döretmek üçin töleg ýok.


Telefon belgisi ýa-da e-poçta bilen Binance hasaby nädip açmaly

1. Binance -a gidiň we sag ýokarky burç sahypasyndaky [ Registrasiýa ] düwmesine basyň we hasaba alyş formasy bolan sahypa peýda bolar.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
2. Sosial ulgam ( Gmail, Apple ) arkaly Binance hasaba alnyşyny amala aşyryp bilersiňiz ýa-da hasaba almak üçin zerur maglumatlary el bilen girizip bilersiňiz.

Gurama hasaby döretmek isleseňiz, [Hasap hasabyna ýazylyň] düwmesine basyň .Hasabyň görnüşini üns bilen saýlaň.Hasaba alnandan soň hasabyň görnüşini üýtgedip bilmersiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
3. [E- poçta] ýa-da [Telefon belgisi] saýlaň we e-poçta salgyňyzy / telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.

Bellik:
 • Parolyňyzda bir baş harp we bir belgini goşmak bilen azyndan 8 simwol bolmaly.
 • Dostuňyz tarapyndan Binance-da hasaba alynmak üçin ýüz tutan bolsaňyz, ugrukdyryjy şahsyýetnamasyny dolduryň (islege görä).

Binance-yň Hyzmat şertlerini we gizlinlik ýörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [Şahsy hasap açyň] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
4. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody 30 minudyň içinde giriziň we [Ibermek] düwmesine basyň .
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
5. Gutlaýarys, Binance-da üstünlikli hasaba aldyňyz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

“Apple” bilen Binance hasaby nädip açmaly

Mundan başga-da, “Apple” hasabyňyz bilen “ leeke girmek” arkaly hasaba girip bilersiňiz. Muny etmek isleseňiz, şu ädimleri ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris: 1. Binance -a baryp, [ Registr ] düwmesine basyň. 2. [ Apple ] saýlaň, açylan penjire peýda bolar we Apple hasabyňyzy ulanyp Binance-a girmegiňiz soralar. 3. Binance girmek üçin Apple ID we parolyňyzy giriziň. "Dowam et" düwmesine basyň. 4. Hasabyňyza gireniňizden soň, Binance web sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Dostuňyz tarapyndan Binance-da hasaba alynmak üçin ýüz tutan bolsaňyz, ugrukdyryjy şahsyýetnamasyny dolduryň (islege görä).


Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly


Binance-iň Hyzmat şertlerini we gizlinlik ýörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [ Tassyklamak ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
5. Ondan soň awtomatiki usulda Binance platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

Gmail bilen Binance hasaby nädip açmaly

Şeýle hem, hasabyňyzy Gmail arkaly bellige almak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. Binance baş sahypasyna geçiň we [ Registr ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
2. [ Google ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
3. Giriş penjiresi açylar, bu ýerde e-poçta salgyňyzy ýa-da Telefonyňyzy girizip, " Indiki " düwmesine basmaly bolarsyňyz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
4. Soňra Gmail hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
5. Binance-iň Hyzmat şertlerini we gizlinlik ýörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [ Tassyklamak ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
6. Indi Binance-da kripto satyn alyp / satyp bilersiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

Binance programmasynda hasaby nädip açmaly

Söwdagärleriň 70% -den gowragy öz telefonlarynda bazar söwdasy edýär. Her bazar hereketine bolşy ýaly reaksiýa bildirmek üçin olara goşulyň.

1. Binance programmasyny gurmak üçin Google Play ýa-da App Store -a basyň, soňra [ Hasaba giriň ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
2. Hasaba alyş usulyny saýlaň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Edara hasaby döretmek isleseňiz, [Hasap hasabyna ýazylyň] düwmesine basyň . Hasabyň görnüşini üns bilen saýlaň. Hasaba alnandan soň hasabyň görnüşini üýtgedip bilmersiňiz .

Apple / Google hasabyňyz bilen ýazylyň:

3. [ Apple ] ýa-da [ Google ] saýlaň. Apple ýa-da Google hasabyňyzy ulanyp, Binance-a girmek soralar. [TapDowam et ].
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
4. Eger dostuňyz tarapyndan Binance-da hasaba alynmak üçin ýüz tutan bolsaňyz, olaryň salgylanma belgisini dolduryň (islege görä).

Binance-iň Hyzmat şertlerini we gizlinlik ýörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [ Tassyklaň ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
5. Gutlaýarys! Binance hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

E-poçtaňyz / telefon belgiňiz bilen ýazylyň:

3. [ E- poçta ] ýa-da [ Telefon belgisi ] saýlaň we e-poçta salgyňyzy / telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Bellik :
 • Parolyňyzda bir baş harp we bir belgini goşmak bilen azyndan 8 simwol bolmaly.
 • Dostuňyz tarapyndan Binance-da hasaba alynmak üçin ýüz tutan bolsaňyz, ugrukdyryjy şahsyýetnamasyny dolduryň (islege görä).

Binance-iň Hyzmat şertlerini we gizlinlik ýörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [ Hasap döretmek ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
4. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody 30 minudyň içinde giriziň we [ Iberiň ] düwmesine basyň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
5. Gutlaýarys! Binance hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly

Bellik :
 • Hasabyňyzy goramak üçin azyndan 1 iki faktorly tassyklamany (2FA) açmagy maslahat berýäris.
 • P2P söwdasyny ulanmazdan ozal şahsyýet barlagyny tamamlamalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Näme üçin Binance-dan e-poçta alyp bilemok?

Binance-dan iberilen e-poçtalary almaýan bolsaňyz, e-poçtaňyzyň sazlamalaryny barlamak üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň:

1. Binance hasabyňyzda hasaba alnan e-poçta salgysyna girdiňizmi? Käwagt enjamlaryňyzdaky e-poçtaňyzdan çykyp bilersiňiz we şonuň üçin Binance-iň e-poçtalaryny görüp bilmersiňiz. Hasaba giriň we täzeläň.

2. E-poçtaňyzyň spam bukjasyny barladyňyzmy? E-poçta hyzmat üpjün edijiňiziň Binance e-poçtalaryny spam bukjasyna basýandygyna göz ýetirseňiz, Binance-iň e-poçta salgylaryny ak sanawda görkezip, olary “howpsuz” diýip belläp bilersiňiz. Ony gurmak üçin “Whitelist Binance Email” -e nädip ýüz tutup bilersiňiz.

Ak sanawyň salgylary: 3. E-poçta müşderiňiz ýa-da hyzmat üpjün edijiňiz kadaly işleýärmi? Gorag diwaryňyz ýa-da wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz sebäpli hiç hili howpsuzlyk gapma-garşylygynyň ýokdugyny tassyklamak üçin e-poçta serweriniň sazlamalaryny barlap bilersiňiz.

4. E-poçta gutyňyz dolymy? Çäkden geçen bolsaňyz, e-poçta iberip ýa-da alyp bilmersiňiz. Has köp e-poçta üçin boş ýer boşatmak üçin käbir köne e-poçtalary pozup bilersiňiz.

5. Mümkin bolsa, Gmail, Outlook we ş.m. ýaly umumy e-poçta domenlerinden hasaba alyň.

Näme üçin SMS barlamak kodlaryny alyp bilemok?

Binance, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin SMS tanamaklyk gurşawymyzy yzygiderli gowulandyrýar. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda goldanylmaýan käbir ýurtlar we sebitler bar.

SMS tanamaklygy işjeňleşdirip bilmeýän bolsaňyz, sebitiňiziň örtülendigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin Global SMS habar beriş sanawymyza serediň. Sebitiňiz sanawda ýok bolsa, ýerine iki faktorly tassyklamak hökmünde Google Authentication-ny ulanyň.
Aşakdaky gollanma ýüz tutup bilersiňiz: Google autentifikasiýasyny nädip açmaly (2FA).

SMS tanamaklygy işjeňleşdiren bolsaňyz ýa-da häzirki wagtda Global SMS ýaýlym sanawymyzdaky bir ýurtda ýa-da sebitde ýaşaýan bolsaňyz, emma SMS kodlaryny alyp bilmeýän bolsaňyz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň:
 • Jübi telefonyňyzda gowy ulgam signalynyň bardygyna göz ýetiriň.
 • Jübi telefonyňyzda anti-wirusy we / ýa-da gorag diwaryny we / ýa-da jaň kodlaýjy programmalarymyzy öçüriň, bu bolsa SMS kodlarymyzyň belgisini blokirläp biler.
 • Jübi telefonyňyzy täzeden açyň.
 • Munuň ýerine ses barlagyny synap görüň.
 • SMS tassyklamasyny täzeden dikelt, şu ýere serediň.


Geljekdäki bonus talonyny / kassa talonyny nädip yzyna almaly

1. Hasabyňyz nyşanyna basyň we açylan menýudan ýa-da hasabyňyza gireniňizden soň dolandyryş panelinden [sylag merkezini] saýlaň. Alterna-da bolmasa, gönüden-göni https://www.binance.com/en/my/coupon girip bilersiňiz ýa-da Binance programmaňyzdaky Hasap ýa-da Has köp menýu arkaly sylag merkezine girip bilersiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
2. Geljekki bonus talonyňyzy ýa-da kassa talonyny alanyňyzdan soň, sylag merkezinde onuň bahasyny, möhletini we amaly önümlerini görüp bilersiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
3. Entek degişli hasap açmadyk bolsaňyz, töleg düwmesini basanyňyzda bir pop-up size açar. Eger eýýäm degişli hasabyňyz bar bolsa, talonyň yzyna gaýtarylmagyny tassyklamak üçin bir pop-up çykar. Üstünlikli satyn alnandan soň, tassyklamak düwmesine basanyňyzda balansy barlamak üçin degişli hasabyňyza geçip bilersiňiz.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
4. Indi talony üstünlikli satyn aldyňyz. Sylag gönüden-göni degişli gapjygyňyza berler.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binance-da hasaba alynmaly
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!