Binance Sorag

Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary


1. P2P söwdasy näme?

P2P (Peer to Peer) söwdasy käbir sebitlerde P2P (müşderi üçin müşderi) söwdasy hökmünde hem bellidir. P2P söwda ulanyjysy, kärdeşi bilen gönüden-göni işleýär, fiat aktiwini oflayn çalyşýar we onlaýn amallary tassyklaýar. Oflayn fiat aktiw alyş-çalşygy iki tarap tarapyndan tassyklanandan soň, sanly aktiw alyja goýberilýär.

P2P platformasy alyjylara we satyjylara tekliplerini ýaýratmak üçin platforma üpjün edip, söwdanyň fasilitatory bolup hyzmat edýär. Şol bir wagtyň özünde, onlaýn sanly aktiwleriň hasaplaşyk hyzmatlary, söwda ýerine ýetirilende sanly aktiwiň howpsuzlygyny we wagtynda eltilmegini üpjün edýär


2. P2P bir exchangeasynda görýän tekliplerim Binance tarapyndan berilýärmi?

P2P teklip sanawy sahypasynda görýän teklipleriňiz Binance tarapyndan hödürlenmeýär. Binance söwdany ýeňilleşdirmek üçin platforma bolup hyzmat edýär, ýöne teklipler ulanyjylar tarapyndan aýratynlykda berilýär.


3. P2P söwdagäri hökmünde meni nädip goramaly?

Onlinehli onlaýn söwdalar eskrow bilen goralýar. Mahabat ýerleşdirilende mahabat üçin kripto mukdary awtomatiki usulda satyjylardan p2p gapjygynda saklanýar. Diýmek, satyjy puluňyz bilen gaçyp, kriptoňyzy goýbermese, müşderi goldawymyz kripto ätiýaçlandyrylan serişdelerden size goýberip biler.

Satýan bolsaňyz, alyjydan pul alandygyňyzy tassyklamazdan ozal gaznany boşatmaň. Alyjynyň ulanýan käbir töleg usullarynyň gyssagly däldigini we yzyna çagyryş töwekgelçiligine duçar boluň.


4. KYC bolmasa söwda edip bilerinmi, P2P-de söwda etmezden öň näme etmeli?

1-nji ädim: Ulanyjylar Hasap merkezinde 2FA barlagyny işjeňleşdirmeli (ýagny SMS barlagyny ýa-da Google Authenticator), soňra bolsa şahsy şahsyýetiňizi barlamagy (esasy maglumat + ýüz tanamak) tamamlamaly.
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
2- nji ädim: Binance programmasynda tölegleri almak / ibermek üçin islän usullaryňyzy goşuň: Söwda goýmasyna basyň we ýokarsyndaky P2P basyň. Rightokarky sag tarapdaky “···” nyşanyna basyň we “Töleg sazlamalaryny” saýlaň
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
, soňra “Payhli töleg usullary” düwmesine basyň we halanýanlaryňyzy saýlaň:
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary

* Näme üçin artykmaç töleg usulyny goşmaly?

P2P amallary gönüden-göni iki ulanyjynyň arasynda amala aşyrylýan söwda. Diýmek, alyjylar we satyjylar töleg usullary gabat gelse, ýewro diňe iki ulanyjynyň arasynda kynçylyksyz geçirilip bilner. Mysal üçin, Ulanyjy A ING Bank-dan debet kartoçkasy bar we kripto satyn almak üçin platforma goýlan ýewro ulanar. Bu wagt, B ulanyjy, geleşigi tamamlamak üçin beýleki ulanyjydan geçirilen ýewrony alyp bilmek üçin ING Bank debet kartyna eýe bolmalydyr.


* Näme üçin 2FA baglanyşdyrmaly?

Giriş döwründe howpsuzlyk aladalaryna goşmaça, P2P söwdasy bilen meşgullanýanlaryň hemmesi tölegleri almaly, teňňeleri goýbermeli we satyn almak-satmak prosesinde beýleki amallary ýerine ýetirmeli bolarlar. Bu amallar, ulanyjylaryň özleri geleşigi amala aşyrýandyklaryny anyklamak üçin ulanyjylardan iki faktorly tanamak kody girizmegi talap edýär.


* Näme üçin şahsy şahsyýetimi barlamaly?

P2P amallary gönüden-göni iki ulanyjynyň arasynda amala aşyrylýan söwda. Alyjylar we satyjylar sargytlary gabat gelenden soň, iki tarap hem hakyky adyny "KYC" arkaly barlamaly, ýagny hasabyňyza ýewro iberýän adamyň aslynda platforma bilen deňeşdiren adamyňyzdygyny tassyklamaly.


5. P2P webde ýa-da programmada barmy?

Ulanyjylar indi Binance.com we Binance mobil programmasynda Binance P2P arkaly USDT, BTC, ETH, BNB, BUSD we DAI satyn alyp we satyp bilerler. P2P söwda funksiýasy 1.17.0 (Android) / 2.6.0 (iOS) ýa-da has ýokary wersiýasynda elýeterlidir.

IOS: https://apps.apple.com/hk/app/binance/id1436799971?l=en

Android: https://ftp.binance.com/pack/Binance.apk


6. Binance P2P boýunça komissiýalar haýsylar?

Binance P2P boýunça komissiýa tölegi indi 0. Emma üçünji tarap töleg usullarynyň käbiri goşmaça töleg alyp biler.

* Söwda şertlerinde başgaça görkezilmedik bolsa, söwdagärler degişlilikde töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler tarapyndan alynýan tölegler üçin jogapkärçilik çekmeli. Mundan başga-da, alyjy satyjynyň sargyt boýunça ylalaşylan umumy mukdaryny almagyny üpjün etmeli. Mysal üçin, sargyt mukdary 10 000 ABŞ dollary bolsa, töleg hyzmatyny üpjün ediji alyjydan 5 ABŞ dollaryny alýar. Soňra alyjy hakykatdanam 10,000 ABŞ dollarynyň ýerine 10,005 ABŞ dollaryny tölemeli. Şeýle-de bolsa, satyjy bu ýagdaýda töleg hyzmatyny üpjün ediji tarapyndan alynýan goşmaça X% töleg bilen ýüzbe-ýüz bolup biler, soň satyjy öz amal tölegini tölemeli.


Mahabat ýerleşdirmek

1. Söwda edip biljek mahabatlarym üçin bitcoinleriň iň az mukdary näçe?

Ulanyjylar azyndan 0.01 BTC-den, iň köp 5 BTC-e (söwdagärler üçin 200 BTC) satyp bilerler.

Mundan başga-da, beýleki kripto barada:
Kripto
Ulanyjylar üçin
Söwdagärler üçin
aşaky
ýokarky
aşaky
ýokarky
USDT
100
50,000
100
2,000,000
BUSD
100
50,000
100
2,000,000
BNB
5
2500
5
50,000
ETH
0,5
250
0,5
5000
DAI
100
50000
100
2,000,000

2. Beýleki ýurtlardan gelen ulanyjylar bilen amal edip bilerinmi?

Hawa, söwda edip boljak fiat walýutalaryň toplumyny ulanyjylaryň KYC sebiti kesgitleýär. Mysal üçin, siz we daşary ýurtly ulanyjy ikiňiz Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşýän bolsaňyz, VND we MYR ikiňiziňem elýeterli bolmagy gaty ähtimal.

3. Mahabatyň bahasyny kesgitlemekde haýsydyr bir çäklendirmeler barmy?

Floüzýän baha mahabatyny ýerleşdireniňizde, bahanyň diapazony (+ 80% -den + 300%); Kesgitlenen baha mahabatyny ýerleşdireniňizde, “Bazar bahasy” bilen deňeşdirilende (-20% -den + 200%) aralygy bolýar.

4. Mahabatymy wagtlaýyn elýeterli edip bilmerinmi?

Hawa, “Mahabatlarym” goýmasynda olary awtonom görnüşde alyp bilersiňiz, hatda mahabatlary “Closeapyp” bilersiňiz (“Mahabat dolandyryşy” goýmasyndaky 3 nokada basyň, soňra “Closeap” basyň).
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary

5. Täze sargyt maňa nädip habar berler?

Öň işleden bolsaňyz, SMS, e-poçta we programma basma habarnamalaryny alarsyňyz.

6. Teklip bermek / galplyk barada habar bermek isleýärin. Nirä ýüz tutmaly?

[email protected] e-poçta iberiň. Sargyt belgisini, UID-i goşuň we mümkin boldugyça jikme-jik maglumat beriň.


Töleg

1. Satyja nädip tölemeli?

Sargyt jikme-jiklik sahypasynda görkezilen görkezmeleri ýerine ýetirmeli we görkezilen üçünji tarap töleg usuly ýa-da bank geçirmesi bilen satyjynyň hasabyna geçirmeli. Ondan soň "Tölegli belläň" ýa-da "Geçirilen, indiki" düwmesine basyň. Üns beriň, “Tölegli diýip belläň” düwmesine basyp, balansyňyz awtomatiki usulda aýrylmaz.


2. Hasabyma näçe töleg usulyny baglap bilerin?

Töleg sazlama bölüminde 20 töleg usulyny işjeňleşdirip bilersiňiz, töleg usulyny mahabat goýmak ýa-da sargyt almak üçin ulanmazdan ozal açmaly bolarsyňyz. Bellik, mahabat iberýän bolsaňyz, diňe 3 dürli töleg usuly bolup biler bir mahabat ýerleşdirildi.
Binance P2P söwdasynyň ýygy-ýygydan soralýan soraglary

3. Başga biriniň hasabyny töleg usuly hökmünde ulanyp bilerinmi?

Nook, howpsuzlyk sebäpli, täze töleg usuly goşulanda, diňe tassyklanan KYC maglumatlaryndan ady hasaby eýesiniň ady hökmünde ulanmaga rugsat berýäris. Barlanan atda ýalňyşlyk bar bolsa, töleg usulyny dogry goşmazdan ozal ony düzetmek üçin müşderi goldawyna ýüz tutmaly bolarsyňyz.
Satyjylara tölemek üçin başga adamlaryň bank / töleg hasaby ulansaňyz, P2P işiňiz 7 günlük sanksiýa möhletine sezewar bolup biler.

4. "Töleg penjiresi" näme?

Töleg penjiresini adatça Maker öňünden kesgitleýär. Mahabat goýlanda, Maker 15 minutdan 6 sagada çenli näçe wagt tölemek / tölemek isleýändigini saýlap biler.


Hasap

1. Lakamymy nädip sazlamaly / üýtgetmeli?

Ulanyjy bir gezek goýlan programma lakamyny üýtgedip bilmez.

2. Ulanyjylaryň lakamynyň ýanyndaky sary nyşan nämäni aňladýar?

Sary nyşan Söwdaçylary adaty ulanyjylardan tapawutlandyrýar.

3. "Söwdaçy" statusy nämäni aňladýar? Söwdagär bilen adaty ulanyjynyň arasynda näme tapawut bar?

Söwdagärler ýokary derejeli söwda çäklerinden we has köp funksiýadan lezzet alýan tejribeli, ýygy-ýygydan söwdagärlerdir. Söwdaçy bolmak üçin bu ýerde Söwdaçy programmasyna ýüz tutmaly. Binance P2P her dalaşgäriň kärini gözden geçirer we jogap berer.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!