Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly

Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly


Silvergate arkaly bank goýumy

Binance, ýerli ulanyjylar üçin “Silvergate” täze maliýeleşdiriş opsiýasyny hödürledi, ýerli bank hasaplaryny ulanmak arkaly serişdeleri “USD” goýmaga we yzyna almaga mümkinçilik berdi.

Täze hyzmat diňe KYC-ni tamamlandan soň ulanyjylar üçin elýeterlidir.

Goýumlar ABŞ-daky Binance Silvergate bank hasabyna SWIFT geçirilmegi arkaly ABŞ-nyň dollarynda amala aşyrylmalydyr we size BUSD bilen 1: 1 nisbatynda hasap berler. SWIFT amallary üçin sim üçin goýum we çykarmak amallary degişlilikde 10 ABŞ dollary we 30 ABŞ dollary. Mysal üçin, $ 1000.00 iberseňiz, Binance hasabyňyz 990 BUSD bilen hasaplanar.

Bank programmalarynyň köpüsini we onlaýn bank opsiýalaryny ulanyp, halkara bank geçirimlerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, daşary ýurda hiç wagt pul ibermedik bolsaňyz, kömek üçin ýerli bankdaky forex bölümine ýüz tutup bilersiňiz.

Irden we adaty bank sagatlarynda goýlan goýumlar, adatça, şol gün şöhlelendirilýär.

Forex konwersiýanyň ähli nyrhlarynyň Binance tarapyndan däl-de, ulanýan maliýe guramanyňyz tarapyndan kesgitlenýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Geleşikde haýsydyr bir kömege mätäç bolsaňyz, bankyňyzyň ýerli forex bölümi aňsatlyk bilen kömek edip biler - ýöne köp halatda muny onlaýn bank portalyňyz arkaly aňsatlyk bilen amala aşyryp bilersiňiz.

ABŞ-nyň dollaryny goýmak üçin aşakdaky ýönekeý görkezmelere eýeriň:
1-nji ädim:Binance hasabyňyzda KYC-ni tamamlandygyňyzy anyklaň.

2-nji ädim: “Kripto satyn al” menýusyna geçiň we walýuta hökmünde ABŞ dollaryny saýlaň. Indi Bank Depozitini - Swift Bank Transferini görersiňiz. Bu opsiýany saýlaň (aşakda görkezilýär).
Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly
3-nji ädim: Silvergate Bank (SWIFT) saýlaň we goýmak isleýän mukdaryňyzy (ABŞ dollary) giriziň we dowamyny saýlaň
Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly
4-nji ädim:
Size berlen bank maglumatlaryny ulanyp, goýumy dolduryň. Üýtgeşik salgy belgisini goşýandygyňyza göz ýetiriň. Goýumyňyz gelenden soň, fiat we gapjyk gapjygyňyza BUSD hökmünde ýazylar we fiat depozit taryhyna seredilip bilner (görkezilişi ýaly).

Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly

Silvergate arkaly bankdan çykarmak

1-nji ädim: Spot gapjygyňyzda BUSD görnüşinde almak isleýän mukdaryňyzy üpjün ediň.

2-nji ädim: Ekranyňyzyň ýokarsyndaky “Gapjyk” goýmasyna geçiň we açylan menýudan “Fiat” we “Spot” saýlaň (aşakda görkezilýär).
Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly
3-nji ädim: Çekmek , Fiat saýlaň we walýuta hökmünde USD -i saýlaň (aşakda görkezilýär). Indi bar bolan BUSD balansyňyzdan bank hasabyňyza yzyna almak isleýän ABŞ-nyň mukdaryny giriziň.
Binance-da Silvergate arkaly ABŞ-nyň dollaryny nädip goýmaly we yzyna almaly
4-nji ädim: Indi size pul serişdesini yzyna almak isleýän bank hasabyňyzyň hasabynyň jikme-jikliklerini girizmek soralar. Bu jikme-jiklikleri görkezeniňizden soň, yzyna alynandygyny tassyklaň.

** Maliýe serişdeleri indi 1-4 iş gününiň dowamynda hasabyňyzda görkeziler. Foreignhli walýuta konwersiýa nyrhlary siziň ulanýan bankyňyz tarapyndan kesgitlenýär we Swift amallaryny gaýtadan işlemek üçin bu guramalar tarapyndan goşmaça tölegler bolup biler.

** Has giňişleýin maglumat üçin bankyňyzyň ýerli forex bölümine ýüz tutuň.

Depozit barada soraglar we Silvergate arkaly ABŞ dollaryny yzyna almak

Silvergate täze töleg usulydyr. Halkara ulanyjylara ýerli bank hasaplary arkaly serişdeleri (USD) goýmaga we yzyna almaga mümkinçilik berýär. Silvergate diňe SWIFT geçirimlerini goldaýar.
SWIFT (Bütindünýä bankara maliýe telekommunikasiýa jemgyýeti): SWIFT banklar we beýleki maliýe guramalarynyň arasynda pul geçirmek görkezmeleri ýaly maglumatlary ygtybarly ibermek we almak üçin ulanylýan global habarlaşma ulgamydyr.
Freygy-ýygydan soralýan soraglar:
S: Ive häzirki çägimden has köp pul goýdum we goýumymyň diňe bir bölegini aldym. Goýumyň galan bölegini haçan alaryn?
J: Galanlary indiki günlerde hasaplanar. Mysal üçin, gündelik çägiňiz 5000 ABŞ dollary bolsa we 15 000 ABŞ dollaryny goýsaňyz, bu mukdar 3 aýry günde (günde 5000 ABŞ dollary) hasaplanar.
S: Bank geçiriminiň üsti bilen goýmak isleýärin, ýöne geçiriş ýagdaýy "üstünlikli" ýa-da "şowsuz" ýerine "gaýtadan işlemegi" görkezýär. Näme etmeli?
J: Hasabyňyzy barlamagyň soňky netijelerine garaşmaly bolarsyňyz. Tassyklanylsa, degişli goýumlar awtomatiki usulda hasabyňyza geçiriler. Hasabyňyzy barlamak ret edilse, pul 7 iş gününiň dowamynda bank hasabyňyza gaýtarylar .
S: Id goýum / çykarmak çäklerimi köpeltmegi halaýar.
J: Şahsyýeti barlamak sahypasyna giriň we salgynyň (POA) we beýleki zerur şahsy maglumatlaryň dogry subutnamasy bilen KYC derejäňizi ýokarlandyryň.
S: Ive Silvergate arkaly goýum goýdy, ýöne salgylanma koduny ýatdan çykardy.
J: Binance töleg görkezmesinde görkezilen salgylanma koduny we geleşik amala aşyrylanda bank salgydy görnüşinde "Salgylanma" ýa-da "Bellikler" ýa-da alyja iberilen habar ýaly meýdanlara giriş koduny göçürmeli bolarsyňyz. Käbir banklaryň bu ugry başgaça atlandyryp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Salgy koduny girizmezlik şowsuz amallara sebäp bolar. Geleşigi el bilen barlap, soň bolsa puluňyza karz bermek üçin hasabyňyzyň adyny görkezýän Töleg subutnamasy bilen CS biletini galdyryp bilersiňiz.
S: Silvergate ulanyp goýmaga synanyşdym, ýöne bank hasabymdaky at Binance hasabymdaky ady bilen gabat gelenok.
J: Goýumyňyz 7 iş gününiň dowamynda bank hasabyňyza gaýtarylar.
S: Silvergate arkaly ACH ýa-da ABŞ-nyň içerki sim geçirişini ulanyp goýmaga synanyşdym.
J: Silvergate diňe SWIFT geçirimlerini goldaýar . Goýumyňyz bank hasabyňyza gaýtarylar.
S: SWIFT geçirişini ulanyp, yza çekilmäge synanyşdym, ýagdaý geleşigiň üstünlikli bolandygyny görkezýär, ýöne yzyna alynmady.
J: SWIFT halkara geçirimler üçin, geçiş wagty dürli sebitlere täsir edip biler. Çekişiňiziň gelmegi üçin 4 iş güni gerek bolup biler.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!