RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly

RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
Binance, “Advcash” -yň üsti bilen rus rubly (RUB) üçin goýum we çykarmak funksiýasyny açdy. Ulanyjylar kripto satyn almak üçin RUB ulanyp bilerler.

RUB bilen kriptoslary nädip satyn almaly

1-nji ädim
Binance hasabyňyza giriň we Binance baş sahypasynyň ýokarsyndaky [Kripto satyn alyň] opsiýasyny saýlaň.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly

2-nji ädim
, mukdaryny harçlamak we girizmek üçin pul birligi hökmünde RUB saýlaň. Satyn almak isleýän kriptoňyzy saýlaň we [Indiki]
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly

3
-nji ädime basyň Soňra RUB Cash Balance-ny ulanmak mümkinçiligini görersiňiz.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
[Top up] düwmesine basyň we dürli kanallary görüp bilersiňiz.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly

Binance gapjygyňyzda RUB ýok bolsa, RUB goýmaga ýol görkeziler. Binance gapjygyňyza serişdeleri nädip goýmalydygyny öwrenmek üçin şu makalany görüň. Nagt puluňyzda serişdäňiz bar bolsa, indiki ädime [Satyn] düwmesine basyň.4-nji ädim
Satyn alşyňyzy tassyklaň we tassyklaň.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
Bahasy bir minutlap gulplanýar. Bir minutdan soň baha iň soňky bazar nyrhy bilen täzelener. Bir minutyň içinde satyn alşyňyzy tassyklaň.

5-nji ädim
Siziň satyn alşyňyz gutardy. Indi gapjygyňyza gaýdyp ýa-da derrew başga söwda edip bilersiňiz.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
Satyn almagyňyz derrew gutaryp bilmese, Binance size e-poçta arkaly satyn alyş ýagdaýyňyzy täzelär.


RUB üçin kripto nädip satmaly

Binance, Advcash arkaly rus rubly (RUB) üçin goýum açdy we yzyna aldy. Indi RUB-y Binance gapjygyňyza goýup bilersiňiz we bu gapjykdaky serişdeleri ulanyp kripto satyn alanyňyzda ýa-da satanyňyzda 0 tölegden peýdalanyp bilersiňiz.


1-nji ädim
Binance hasabyňyza giriň we Binance baş sahypasynyň ýokarsyndaky [Kripto satyn alyň] opsiýasyny saýlaň.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly

2-nji ädim
, satmak isleýän kriptoňyzy almak we saýlamak üçin RUB-ny fiat walýutasy hökmünde saýlaň. Iki boş ýeriň ikisiniňem mukdaryny girizip bilersiňiz, ulgam siziň üçin hasaplanar. Aşakdaky habara üns bermegiňizi haýyş edýäris: Binance Cash gapjygyňyza satyň.

Häzirki wagtda kriptoňyzy diňe Binance gapjygyna satyp bilersiňiz. Binance gapjygyňyzdan serişdeleri nädip yzyna almalydygyny öwrenmek üçin şu makalany görüň.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
3-nji ädim
Soňra şahsyýeti barlamagy tamamlamak we 2FA-ny işletmek üçin ýol görkeziler. Bu işi eýýäm ýerine ýetiren bolsaňyz, bu ädimden geçip, indiki ädime [Satmak] düwmesine basyp bilersiňiz.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
4-nji ädim
Satyş sargydyňyzy barlaň we tassyklaň.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
Bahasy bir minutlap gulplanýar. Bir minutdan soň baha iň soňky bazar nyrhy bilen täzelener. Bir minutyň içinde sargydyňyzy tassyklaň.

5-nji ädim
Satyş sargytyňyz gutardy. Indi gapjygyňyza ýa-da söwda sahypasyna dolanyp bilersiňiz.
RUB bilen Binance-da kripto nädip satyn almaly we satmaly
Satyş sargytyňyz derrew ýerine ýetirilmese, Binance size e-poçta arkaly satuw ýagdaýyňyzy täzelär.
Thank you for rating.