ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly

ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly


Bu gollanma, Ininal hasabyňyzy ygtybarly we çalt ulanyp, TRY nädip goýmalydygyny we yzyna aljakdygyny görkezer.


Binance-de Ininal ulanyp synap görmeli

Binance-a goýanyňyzda Ininal hasabyny ulanmagy makul bilýän Ininal ulanyjy bolsaňyz, bu makala size 6 aňsat ädimden geçer.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Ilki bilen smartfonyňyzda “Ininal” programmasyny açyň we ekranyň aşagyndaky “Para Gönder” -e basyň. Täze sahypadaky “Kripto Borsalara” opsiýasyna basyň.

Binance basyň.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Täze sahypada, "Miktar" meýdançasyna goýmak isleýän mukdaryňyzy giriziň, soňra "Devam Et" -e basyň.

Indiki sahypada, goýumyňyzyň mukdary we aljak umumy mukdaryňyz ýaly geleşikleriň jikme-jikliklerini görersiňiz. “Onaýla” düwmesine basanyňyzdan soň amalyňyz tamamlanar.

Sen gutardyň!

Binance-da Ininal ulanyp synap görmegiň usuly

Ininal hasabyňyzy ulanyp, Binance gapjygyňyzdan türk liralaryny aňsatlyk bilen we çalt alyp bilersiňiz. Içerki hasabyňyza çykmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

Ilki bilen, syçanjygy ekranyň ýokarky sag burçundaky “Gapjyk” -a basyň we “Fiat we Spot” saýlaň.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Soňra gapjygyňyzda TRY opsiýasyny tapyň we "Yza çek" düwmesine basyň. Çekiş sahypasynda, "Walýuta we töleg usulyny saýlaň
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
" bölüminde "Içerki hasap balansy" opsiýasyny saýlaň. Ondan soň, "Pul mukdaryny giriziň" gutusyna çykarmak isleýän mukdaryňyzy girizmeli we "Dowam et" düwmesine basmaly.Geleşik töleglerini we tölegler ulanylandan soň aljak mukdaryňyzy görüp bilersiňiz.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Çekiş mukdaryny girizeniňizden soň, milli şahsyýet belgiňizi we kartyňyzdaky ştrih-kod belgisini girizmegiňiz soralar. Milli şahsyýet belgiňiz, Ininal hasabyňyzy döretmek üçin ulanan belgiňize laýyk gelmelidir. Bu maglumatlary geljekde ulanmak üçin saklap bilersiňiz.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Bu ädimi tamamlanyňyzdan soň, bir çykýan bir mukdar, mukdar we hasap maglumatlary ýaly geleşik maglumatlary barlamagy sorar. Dowam etmek üçin "Tassykla" düwmesine basyň .
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Soňra, platforma howpsuzlyk tassyklamasyny ýerine ýetirmegiňizi talap eder. Dowam etmek üçin e-poçta salgyňyza iberilen kody (we bar bolsa Google Authenticator) degişli gutulara girizmeli we basmaly“Iberiň”.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Ininal hasabyňyzy ulanyp yzyna almak aňsat! Geleşigiňiziň jikme-jikliklerini görmek isleseňiz, “Taryhy görmek”
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
düwmesine basyp bilersiňiz ... we amallaryňyzyň her jikme-jigini görüp bilersiňiz. Amalyňyz üstünlikli tamamlanandan soň, Geleşik taryhynyň ekranyndaky “Status” sütüninde görkeziler.
ININAL-yň üsti bilen Binance-da nädip goýmaly / çykarmaly
Üns beriň:
  • Şeýle amallary tamamlamak üçin şahsyýeti barlamak (KYC, Müşderiňizi biliň) amalyny tamamlamaly.
  • Diňe şahsy Ininal hasabyňyza goýup / alyp bilersiňiz. Başga adamlar üçin goýup / alyp bilmersiňiz.
  • Aýlyk çäk KYC 1-nji derejesi üçin 10,000 TRY we KYC 2-nji derejeli 50,000 TRY.
  • Içki gapjyk balansyňyz 50,000 TRY-dan ýokary bolup bilmez.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Binance-daky hasabyma nädip pul ibermeli?

Içerki gapjykda, "Pul ibermek" menýusynda "Kripto alyş-çalyş" düwmesine basyň. Binance saýlaň. Ibermek isleýän mukdaryňyzy giriziň we geçirmegi tamamlaň.


Binance-a pul ibermek üçin nähili talaplar bar?

Ininal Plus hasaby bolan ähli Ininal ulanyjylar kripto biresalaryna pul iberip bilerler. .

_ adyňyz Binance.


Ibermegiň çägi barmy?

Ibermegiň iň pes çägi 10 TL. Upperokarky çäk ýok. Hasabyňyzyň galyndysynda näçe bar bolsa iberip bilersiňiz.


Ibermegiň möhleti barmy?

24/7 iberip bilersiňiz.


Pul meniň Binance hasabyma haçan geler?

Pul geçirilenden soň 10 minudyň içinde Binance hasabyňyza geçiriler.


Içki gapjykdan göni kriptografik walýuta satyn alyp bilerinmi?

, Ok, bu etapda diňe kripto bir exchangalaryna TL iberip bilersiňiz.


Binance-da öz hasabym ýok bolsa näme etmeli?

Binance hasabyňyza pul ibermek üçin öz adyňyzda hasap açylmaly. Otherwiseogsam, puluňyz geçirilmez.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!