Içerki Transfer witin Binance

Içerki Transfer witin Binance

Içerki geçiriş funksiýasy, hiç hili amal tölegini tölemezden, derrew hasaplanýan iki Binance hasabynyň arasynda geçirimleri ibermäge mümkinçilik berýär.

Içerki geçirmek üçin yzyna almak amallary, adaty yzyna almak bilen deňdir.

Bu ýerde Binance ulanyjysynyň başga bir Binance ulanyjysyna pul geçirýän mysalyny gowy görkeziň.

1. www.binance.com girip, hasabyňyza giriň.
Içerki Transfer witin Binance
2. Girişden soň sahypanyň ýokarky sag tarapynda [Gapjyk] - [Spot Wallet] düwmesine basyň. Soňra sag bannerdäki [Çekmek] düwmesine basyň.
Içerki Transfer witin Binance
Içerki Transfer witin Binance
3. Doly adyny ýa-da gysgaltmasyny yzyna almak ýa-da girizmek üçin teňňäni saýlamak üçin şu ýere basyň.
Içerki Transfer witin Binance
4. Beýleki Binance ulanyjysynyň goýum salgysyny sag tarapdaky meýdana giriziň.
Içerki Transfer witin Binance
Bu ädimiň dowamynda görkezilen "Geleşik tölegi" diňe Binans däl salgylara yzyna alynmak üçin alynjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Alyjynyň salgysy dogry bolsa we Binance hasabyna degişli bolsa, "Geleşik tölegi" geleşikden soň iberijiniň gapjygynda galar we aýyrylmaz (alyjy "Aljak" diýlen mukdary alar) .

* Bellik:ýygymdan boşatmak we serişdeleriň derrew gelmegi diňe alyjynyň salgysy Binance hasabyna degişli bolanda ulanylýar. Salgynyň dogrudygyna we Binance hasabyna degişlidigine göz ýetiriň. Mundan başga-da, ulgam ýatlama talap edýän teňňäni yzyna alýandygyňyzy anyklasa, ýat ýatagy hem hökmanydyr. Şeýle ýagdaýda ýatlamany bermezden yza çekilmäge rugsat berilmez; dogry ýatlamany bermegiňizi haýyş edýäris, ýogsam serişde ýitiriler.

5. [Ibermek] düwmesine basyň we Howpsuzlyk barlagyndan geçersiňiz :

  • Howpsuzlyk barlagyny açmadyk bolsaňyz, ony işletmek üçin size ýol görkeziler;
  • Howpsuzlyk barlagyny eýýäm açan bolsaňyz, [Kod alyň] düwmesine basyp, zerur kodlary girizip bilersiňiz.
  • Hasabyň howpsuzlygy sebäpli, Telefony barlamak kody we e-poçta tassyklama kody diňe 30 minut dowam eder. Degişli kodlary wagtynda barlaň we giriziň.
Içerki Transfer witin Binance
* Bellik : oatlama talap edýän teňňäni geçireniňizde, ýatlama hökmanydyr. Şeýlelik bilen, içerki geçirişde ulgam haýsydyr bir ýatlamasyz yzyna alynmagyň tabşyrylandygyny anyklasa, aşakdaky duýduryşy görkezip, bu amaly gönüden-göni ret eder. Dogry ýatlamany giriziň we gaýtadan synanyşyň.
Içerki Transfer witin Binance
6. Çekiş belgiňizi, mukdaryňyzy we salgyňyzy iki gezek barlaň. Howpsuzlygy barlamak sahypasyndaky [Ibermek] düwmesine basmazdan ozal bu rugsady siziň rugsadyňyz bolmazdan ýerine ýetirilmez. Çekmek siz tarapyndan tabşyrylmadyk bolsa, hasabyňyzy derrew öçüriň we goldaw toparymyz bilen habarlaşyň.
Içerki Transfer witin Binance
7. Çekiş üstünlikli ýerine ýetirilenden soň, [Gapjyk] - [Spot hasaby] -a dolanyp bilersiňiz we [Geleşik taryhy] düwmesine basyp bilersiňiz. Soňra degişli çykaryşy görmek üçin [Çekmek] we degişli [Sene] saýlaň.
Içerki Transfer witin Binance
Içerki Transfer witin Binance
Binance-da içerki geçiriş üçin hiç bir TxID döredilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. TxID meýdançasy, bu yzyna almagyň [Içerki Transfer] we [Içerki Geçiriş ID] görnüşinde görkeziler. Bu amal barada şübheleriňiz bar bolsa, barlamak üçin müşderi hyzmat agentlerine şahsyýetnamany berip bilersiňiz. Şeýle hem, geleşik töleginiň aýyrylmandygyny we iberijiniň hasabynda galandygyny tassyklamak üçin balansy barlap bilersiňiz.
Içerki Transfer witin Binance
8. Indi, alyjy Binance ulanyjy bu goýumy derrew alar. Alyjy ulanyjy ýazgyny [Geleşik taryhy] - [Depozit] tapyp biler. Againene-de TxID meýdanynda [Içerki Transfer] we şol bir [Içerki Transfer ID] skriptini görüp bileris.
Içerki Transfer witin Binance
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!